Papinkatu 10:n kunnostamisesta kilpailu – valmista pitäisi olla 2025

Kuvan kaksi oikeanpuoleista rakennusta kuuluvat kilpailukohteeseen. (Kuva: Kotkan kaupunki)

Kotka on käynnistänyt kaupungin keskustassa, osoitteessa Papinkatu 10, sijaitsevien kolmen puutalon kehittämisestä ja kunnostamisesta luovutuskilpailun. Kohde sijaitsee Kotkansaarella Isopuiston reunalla 150 metrin etäisyydellä Kauppatorista.

Tavoitteena on myydä rakennukset uudelle omistajalle ja säilyttää ne osana kaupunkiympäristöä. Kadunpuoleiset rakennukset ovat asemakaavassa suojeltuja.
Kilpailun avulla on tarkoitus löytää rakennuksille uusi omistaja, jolla on ymmärrystä vanhojen rakennusten kunnostamisesta, näkemyksiä uudesta käytöstä sekä taloudelliset resurssit kunnostaa rakennukset sisäpihamiljöineen puutalojen kulttuurihistoriallisen arvon edellyttämällä tavalla. Talot vaativat täyden rakennus- ja taloteknisen peruskorjaamisen julkisivujen kunnostamisen lisäksi. Tarjoajalta edellytetään yhteistyöhalua Kotkan kaupungin kanssa. Vahva kaupunkikehityksellinen ote ja näkökulma katsotaan eduksi.

Tontin kolme puurakennusta muodostaa erityisen arvokkaan kaupunkikorttelimiljöön, jonka kunnostaminen kokonaisuutena ja uuden käytön osoittaminen nähdään kaupunkirakenteen monimuotoisuuden säilymisen, kaupunkikehityksen ja rakennushistorian vaalimisen kannalta erityisen tärkeänä. Suunnitelmat saavat edustaa nykyaikaista asumiskonseptia ja olla luovia.
Rakennukset ovat voimassa olemassa asemakaavassa osoitettu asuinkäyttöön. Rakennusten nykyinen kunto on heikko. Kilpailuun osallistuvan tulee varautua hanketta valmistellessa ja hanketta toteutettaessa siihen, että rakennukset ovat täydellisen peruskorjaustasoisen kunnostuksen tarpeessa.

Kohteeseen voi hakea kaavamuutosta, jossa tarkastellaan tilojen käyttötarkoituksen muuttamista esimerkiksi osin liiketiloiksi. Kaupunkisuunnittelu ei voi sitoutua etukäteen kaavamuutoksen lopputulokseen, lopullisen päätöksen kaavasta tekee kaupunginvaltuusto. Kaupunkisuunnittelu on valmis käynnistämään tarvittaessa kaavatarkastelun, joka tehdään vuorovaikutuksessa tarjoajan kanssa.

Alue on kaupunkikuvan kannalta tärkeä, joten rakennuksen suojeluun ja julkisivujen rakennustaiteelliseen käsittelyyn tulee kiinnittää erityistä huomiota. Toisen kadunpuolen rakennuksen ullakkokerrokseen on asemakaavassa osoitettu vähäisessä määrin lisärakennusoikeutta.

Rakennukset myydään ideakilpailun perusteella. Kaupungin tavoitteena on löytää toteuttaja, jolla on edellytykset rakennusten kunnostamiseen ja käyttöönottoon.
Kilpailuehdotuksen eduksi luetaan, jos hankkeen myötä kortteliin muodostuu kaupunkiympäristöä rikastuttavaa, kaupunkilaisille avointa toimintaa. Kilpailuun osallistuvilta (myöh. “hankkeeseen ryhtyvä”) odotetaan kuvausta rakennusten uuden käytön toteuttamisesta, työn aikataulusta ja laajuudesta sekä tietoa hankkeeseen ryhtyvän omistuspohjasta ja yhtiömuodosta. Hankkeeseen voivat ryhtyä yhtiöiden lisäksi rekisteröity yhdistys sekä yksityishenkilöt.

Tontti vuokrataan pitkäaikaisella vuokrasopimuksella kunnostamista varten.
Kun talot ja kaupunkikorttelimiljöö on kokonaisuudessaan kunnostettu esitettyjen ja hyväksyttyjen suunnitelmien mukaisesti, on rakennusten omistajalla mahdollisuus lunastaa tontti kaupungilta.
Hankkeeseen ryhtyvältä odotetaan taloudellista ja aikataulullista sitoutuneisuutta projektiin. Luovutuskilpailun yhtenä edellytyksenä on, että korttelimiljöö on valmis ja pääosin käyttöönotettu kesäkuun 2025 loppuun mennessä. Kaupunki toivoo, että kaupunkilaisille järjestetään erikseen sovittavalla tavalla tutustumistilaisuus hankkeen valmistuttua.

Korttelikokonaisuudesta jätetyt tarjoukset käsittelee ja arvioi Kotkan kaupungin kaupunkisuunnittelun ja toimitilahallinnon edustajista koostuva työryhmä. Työryhmän käyttäminä asiantuntijoina toimivat lisäksi Kotkan kaupungin rakennusvalvonta ja Kymenlaakson museo. Lopullisen päätöksen voittajasta tekee kaupunkirakennelautakunta työryhmän esityksen ja arvioinnin perusteella.

Tarjottava hinta on rakennusten hinta sisältäen sähkö-, vesi- ja viemäri- sekä kaukolämpöliittymän. Tontin vuokran vakuutena käytetään rakennusten kiinnitystä. Rakennusten pohjahinta on 180 000 euroa, alle sen tehdyt tarjoukset hylätään.

Kymensuu
Kymensuu
Jaa artikkeli sosiaalisessa mediassa