Vesi virtaamaan Uittimensalmessa

Antti Mäkelä Neuvottomasta on vetovastuussa Uittimensalmen ennallistamishankkeessa.

Haminan Hevossaaren ja mantereen välissä sijaitsee Uittimensalmi, joka on nykyisin täysin umpeenkasvanutta ruovikkoa. Muutaman vuoden kuluttua tilanne voi hyvinkin olla toinen, sillä paikalliset osakaskunnat – Salmin ja Neuvottoman – ovat ryhtyneet tuumasta toimeen.
Haminan ja Kotkan rajamaastoon sijoittuvan ruoppaushankkeen tavoitteena on sekä luonnonolosuhteiden että virkistysmahdollisuuksien parantaminen alueella. Ruoppaamalla parannetaan Salminlahden ja Neuvottomanlahden veden vaihtuvuutta. Samalla se vahvistaa monien eläinten kuten kalojen ja lintujen elinmahdollisuuksia.

– Myös melojille ja suppailijoille tulisi avautumaan uusi reitti, jonka reunalla olisi onkijoille parhaimmillaan mahdollisuus esteettömään kalastukseen ja luonnon tarkkailuun, sanoo neuvottomalainen Antti Mäkelä.

Vesilupahakemus jätetty
Itse vesiyhteyden avaamisen lisäksi uoman sivuille kaivetaan erikokoisia sivulampareita ja pienempiä allikoita sekä niittomurskataan tiheä ruovikko alueen avoimuuden lisäämiseksi.
Kunnostettuna salmi voisi myös tukea läheisiä, linnustoltaan arvokkaita Salminlahden Natura 2000 -alueita.
Salmin osakaskunta (alue sijaitsee sen alueella) on jättänyt ELY-keskukselle vesilupahakemuksen. Ruoppauksen lisäksi lupaa haetaan rantaviivan muuttamiseen sekä ruoppausmassojen sijoittamiseen osakaskunnan omalle vesijättömaalle, sekä luvan antaneiden yksityishenkilöiden maa-alueille.

Vanhasta sillasta alkoivat ongelmat

Uittimensalmen ongelmien juuri on Uittimensalmen yli kulkenut vanha kivisilta, joka rakennettiin 1950-luvulla. Siltaan rakennettiin liian pieni virtausaukko, joka pikkuhiljaa alkoi aiheuttaa salmen umpeenkasvamista. 1970-luvulta lähtien vesi ei ole salmessa juuri virrannut.
Nykyinen terässilta rakennettiin kivisillan tilalle 2013.Uuden sillan myötä vuosikymmenten ruoppaushanke on nyt teknisesti mahdollista toteuttaa.
Luparuljanssi vie oman aikansa. Mäkelä arvioi, että nopeimmillaan ruoppaus voidaan tehdä talvikaudella 2023-2024.

– Ruoppauksen myötä saamme kilometrin pituisen ennallistetun väylän, kaloille kutualueita ja linnuille pesimäaluetta.

– Suunnitteilla on myös luontopolku, joka olisi helposti kenen tahansa saavutettavissa esimerkiksi pyöräillen.
Uittimensalmi sijaitsee muutaman kilometrin päässä vanhalta Kotka-Hamina -tieltä, Salmen risteyksestä.
Liikenteen lisääntymistä Mäkelän mukaan on turha rannoilla pelätä. Kunnostuksen jälkeen sillan alta pääsee soutuveneellä ja syväystä noin 18 metriä leveällä väylällä tulee olemaan 1,5 metriä.

Rahoitusneuvotteluja ja luontoselvitys

Vesilupaa odotellessa osakaskunnat teettävät luontoselvityksen ja neuvottelevat hankkeen rahoituksesta. Hankkeen budjetti on noin 400 000 euroa. Mäkelä uskoo, että ELY-keskukselta on mahdollisuus saada osa, vesistön kunnostamiseen tarkoitetuista rahoista. Myös kalataloutta, luonnonsuojelua ja riistanhoitoa tukevien säätiöiden puoleen aiotaan kääntyä kuten myös Haminan ja Kotkan kaupunkien.

Umpeenkasvanut Uittimensalmi on pääasiassa järviruo´on peittämä.
Eija Anttila
Eija Anttila
Jaa artikkeli sosiaalisessa mediassa